آدینه شیمی کشاورز

درباره ما

شرکت آدینه شیمی کشاورز


درراستای تهیه و تدارک سموم مصرفی کشاورزی ثبت گردیده و امید به آن دارد با سموم جدید بتواند جایگزین مناسبی برای سمومی که سالها دراین کشور تولید شده است و مسلما با توجه به تکرار مصرف این سموم در زمین ایجاد مقاومت کرده و اثر و کارایی خود را از دست داده است , نو آوری جدیدی داشته باشد تا هم زمان با کاهش مصرف سم و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در کنار سم تحت عنوان مبارزه تلفیقی بتواند گام هایی روبه جلو بردارد.

آقای قدرت اله آسبید با توجه به 20سال تجربه و سابقه ی فعالیت در زمینه ی تولید سموم و کودهای کشاورزی به همراه گروه خود از سال 1398 پا دراین عرصه نهاده تا تغییرات مثمری در این صنعت پایه گذاری کند